logotype

Atestat Informatica

REZULTATE atestat IUNIE 2020

EXAMENUL DE ATESTAT - INFORMATICĂ

-extras din metodologie-

I. Dispoziţii generale

Art.2. Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită de absolvenţii de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenţilor claselor menţionate la Art.1, care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în condiŃiile prevăzute de Art.5.

Art.4. Înscrierea candidaţilor la examenul de atestare a competenţelor profesionale se face la secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit, în cazul candidaţilor din seriile anterioare, în perioada stabilită prin graficul de acţiuni privind organizarea si desfăsurarea probei.

II. Conţinutul probei de specialitate pentru obţinerea atestatului

Art.5. (1) Atestatul se obţine după susţinerea si promovarea de către candidaţi a unei probe de specialitate.
(2) Competenţele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:
     (a)Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică, intensiv informatică:
            I. Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicaţii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
            II. Particularizarea, configurarea si modificarea aplicaţiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaţionale ale clientului.
     (b) Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică:
            I. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
            II. Furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport
Art.6. Proba de specialitate constă în:
(a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerinŃelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
     (i) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
     (ii) un subiect de Programare
     (iii) un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.
(b) proiect: prezentarea si motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate si în echipă (2 - 3 elevi) în funcţie de complexitatea proiectului.

IV. Organizarea si desfăsurarea probei pentru obţinerea atestatului

Art.11. (1) Examenul se desfăsoară în perioada 1 – 30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate scolară va elabora graficul propriu de desfăsurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale.

Art.13. Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum 2 ore.
(a) proba practică maximum 90 minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective si acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte;
(b) Susţinerea proiectului maximum 30 minute/candidat Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăsi un timp.

VI. Dispoziţii finale

Art.16. Nu se admit contestaţii la nici una dintre probe.
Art.17. (1) În cazul promovării examenului de atestare a competenţelor profesionale candidatul primeste un atestat.
  (2) Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susţinut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a.
  (3) În cazul nepromovării clasei a XII-a examenul de atestat susţinut si promovat îsi pierde valabilitatea.
Art.20. Eliberarea atestatului nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.

Aici puteţi consulta întreaga metodologie.

DATA SUSTINERII ATESTATULUI PROFESIONAL (conform grafic afisat)

Login Form

2024  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates