logotype

CRED


Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” 

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

„Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.  

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut dintr-o nevoie/necesitate.

https://www.educred.ro/

https://digital.educred.ro/

Nevoia/necesitatea de a avea la catedră, un profesor care își asumă noi roluri. Dar și nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime valențele noului Curriculum național, să le poată folosi la adevărata valoare și să extragă din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci și un dascăl adevărat. Acestei nevoi/necesități i se subsumează mai multe tipuri de acțiuni/activități complexe, necesare la rândul lor. De la elaborarea de documente relevante pentru politica educaţională şi pentru construcţia curriculară, până la crearea de ghiduri metodologice pentru diversele discipline și de Resurse Educaționale Deschise (RED) pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare. De la realizarea unei analize a nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial, în vederea aplicării optime a noului Curriculum național, până la dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile, trecând prin realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului bazat pe competențe-cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate.

Concret, proiectul își propune:

·     Abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar;

·        Facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învățării astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de posibilele dificultăți întâmpinate în învățare, indiferent de etnie, dizabilitate etc.;

·        Proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe în contextul noului cadru de referință al Curriculumului national dezvoltat prin proiect;

·        Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală);

·        Asumarea de către profesori a unor roluri noi, facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație.

·        Folosirea metodelor alternative de evaluare formativă;

·        Respectarea diversității;

·        Valorificarea orelor aflate la dispoziția profesorului (25%) în avantajul progresului fiecărui elev;

·        Proiectarea CDS valorificând nevoile, resursele și contextul cultural, social, economic local;

·        Revizuirea documentelor curriculare care vizează Programul „A doua șansă”.

 

 

 PROIECT

  Liceul Teoretic Dunărea este beneficiarul Proiectului Erasmus+, axa KA1, mobilități în domeniul educației școlare, cu numărul de referință 2015-1-RO01-KA101-014647, intitulat ”Creativitate, Responsabilitate, Educație la Dunărea (C.R.E.D)”, ce se va desfășura în perioada 1.06.2015 – 31.05.2017.

 Proiectul  are ca grup țintă un număr de 12 profesori, care vor fi formați, acoperindu-se următoarele obiective:

1. Dezvoltarea competentelor manageriale si management de proiect, a cel puțin 2 membri din conducerea scolii(CA), in vederea dezvoltării  de parteneriate si proiecte ce conturează o mai bună imagine a școlii în context european, prin proiecte de mobilitate de formare profesională Erasmus+ , in perioada derulării proiectului;

2. Îmbunătățirea competentelor profesionale privind metodele active, moderne, inovative,  deja verificate de partenerii europeni, a 5 cadre didactice,  in ceea ce privește abordarea individualizata a elevilor in procesul de învățare-predare -evaluare, in perioada derulării proiectului; 

 3. Dobândirea de cunoștințe de specialitate/IT şi formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor şi noilor tehnologii, de către 5 cadre didactice, in vederea realizării platformei CRED- platforma de eLearning a scolii, cu resurse didactice inovative, in perioada derulării proiectului.

PARTICIPANȚII la cursurile de formare au următorul profil:

·         2 cadre didactice din conducerea școlii (CA, CEAC) vor participa la cursuri de management de proiect și management organizațional;

·         5 cadre didactice/didactic auxiliar  vor participa la cursuri de perfecționare a competențelor IT;

 ·         5 cadre didactice vor parcurge cursuri a căror tematica cuprinde metode inovative de învățare;

 

PROCEDURA de selecție:

Se va realiza în două etape:

1. În prima etapă, candidații își vor scrie și depune Curriculum Vitae și Scrisoare de intenție. 

2. În a doua etapă, se va organiza un interviu, în care se va analiza măsura în care candidații se încadrează în obiectivele urmărite de proiect.

CRITERIILE DE SELECȚIE și GRILA DE EVALUARE, care vor fi urmărite sunt următoarele:

 

 

Criterii de selecție

Punctaj

1

Curriculum Vitae

10 puncte

2

Scrisoare de intenție

15 puncte

3

Motivația personală/profesională de dezvoltare a competențelor digitale

5 puncte

4

Angajamentul scris din partea profesorilor că la finalizarea stagiului vor contribui la formarea celorlalți colegi și la conceperea/îmbogățirea bazei de date digitale (cu caracter predominant metodic)

15 puncte

5

Folosirea instrumentelor digitale în proporție medie de 30% din totalul orelor de curs (după stagiul de formare)

15 puncte

6

Motivația personală/profesională de dezvoltare a unor metode/mijloace/instrumente adaptate contextului educațional

10 puncte

7

Angajamentul ferm din partea profesorilor că la finalizarea stagiului vor contribui la formarea celorlalți colegi prin organizarea de workshop-uri şi sesiuni de formare tip "cascade-training"

15 puncte

8

Disponibilitatea de a fi asistați la oră de către cei care vor să urmărească aplicarea metodelor însușite

10 puncte

9

Disponibilitatea de co-finanțare a mobilității

5 puncte

 

TOTAL

100 puncte

  

CALENDARUL selecției

 

Prima etapă

Criterii selecție

Termen limită

 

Depunerea CV-ului și a Scrisorii de intenție

 

15 iulie 2015 – ora 10:00

A doua etapă

 

Susținerea interviului

 

16 iulie 2015– ora 9:00 – 12:00

 

Afișarea punctajului și anunțarea rezultatelor

 

20 iulie 2015– ora 12:00

 Mențiuni:  CV-urile și scrisorile de intenție vor fi trimise atât pe adresa de email a liceului, cât și pe adresa de email special creată pentru proiect, la data și ora limită menționate, pentru a asigura corectitudinea și transparența necesară: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. /Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Login Form

2024  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates