logotype

C.A.

Consiliul de Administratie(C.A.)

Rolul C.A.

Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ şi, prin componenţa sa, asigură participarea la actul decizional a reprezentanţilor Primarului Municipiului Galați, Consiliului Local Galați, cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor. La toate şedinţele Consiliului de Administraţie este invitat să participe, cu statut de observator, liderii sindicali Spiru Haret și FEN din instituție. Consiliul de Administraţie al liceului are 11 membri şi se întruneşte, de regulă, o dată pe lună conform graficului.

 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

 • a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
 • b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
 • c)  aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
 • d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
 • e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
 • f)  aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;
 • g)  aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
 • h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
 • i)   aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
 • j)  aprobă orarul unităţii de învăţământ;
 • k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;
 • l)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 din Legea nr. 1 din  2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
 • Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
 • Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.
 • Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional, atribuţiile, modul de constituire, precum şi durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în concordanţă cu prevederile legale.
 • Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
 • Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii.
 • Programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale se elaborează la nivelul unităţilor de învăţământ, cu consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a părinţilor, precum şi a reprezentanţilor comunităţii locale şi, după caz, a operatorilor economici cu care unitatea de învăţământ are relaţii pentru pregătirea practică a elevilor.
 • Programele şcolare sunt aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
 • Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
 • Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director.
 • Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
 • La nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar se realizează anual evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
 • Metodologia de evaluare se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
 • Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.
 • Veniturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului didactic din unităţile de învăţământ particular se stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finanţatoare şi persoana în cauză, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii şcolare.

  -----------------------------------------------------
 • Ordin nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

 

AN SCOLAR
Documente
Declaratie de avere/interes directori 2018/2019/2020/2022/2023
BUGET

Buget 2016/Buget 2017/Buget 2018/Buget 2019/

Buget 2020/Buget 2021/Buget 2022/Buget 2023

Situatie drepturi salariale

30.09.2018//31.03.2019// 30_09_2019//

30_03_2020//30.09.2020//30_03_2021

30.09.2021// 30_03_2022//30.09.2022// 

30.03.2023// 30.09.2023 // 30.03.2024

Codul de etica Codul de etica Liceul Teoretic Dunarea
Raport de activitate LTD Raport an școlar 2021-2022
Oferta CDȘ An școlar 2023-2024
Declarație de interese profesori An școlar 2023-2024
Catedre vacante și rezervate an școlar 2024-2025

Condiții de ocupare catedre vacante

Lista catedre vacante

Lista catedre rezervate

 

Login Form

2024  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates